هزینه‌ی ارسال پیام کوتاه فارسی از طریق نرم‌افزار

با پیش‌شماره‌ی 50002

در سال 1391

*به صورت نقدی*

* تعداد پیامک = تعداد پیامکی که برای ارسال خریداری می‌گردد .
* به تمام مبالغ فوق 5 % مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.