روابط‌عمومی سازمان‌ها با پیامک

  • افزایش روحیه‌کاری کارکنان با ارسال پبام‌های انگیزشی، اطلاع‌رسانی به آنها در مورد جلسات و همایش‌ها
  • ارتباط مستقیم با ارباب‌رجوع و دریافت انتقادات و پیشنهادات آنها
  • اطلاع رسانی جدیدترین اقدامات و دست‌آورد‌های سازمان
  • تسریع در امر دولت الکترونیک و دست‌یابی به امکانات وسیع در زمینه ارتباطات


اینها تنها گوشه‌ای از خدماتی است که به واسطه استفاده از سرویس‌های هوشمند پیامکی می‌تواند در اختیار یک سازمان قرار گیرد. سرزمین هوشمند جدید‌ترین ایده‌های موجود در این زمینه را در اختیار تمامی سازمان‌ها به ویژه روابط عمومی‌ها که دغدغه ارتباطی مستمر و بیواسطه با ارباب‌رجوع و کارکنان را دارند، قرار می‌دهد.