مقدمه

از آنجا که ثبت شماره‌ی پیامکی و انجام هر گونه تغییر پس از ثبت با مشخصات هویتی ارائه شده در شناسه کاربری صورت می‌گیرد، متقاضی دریافت شناسه کاربری بدینوسیله اعلام نمود که تمامی اطلاعات مندرج در فرم ایجاد شناسه مطابق با اسناد مثبت هویت وی می‌باشد. به درخواست شخصی که اسناد مثبِت هویت او با مشخصات مندرج در شناسه کاربری متعارض است، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مرکز هیچگونه مسئولیتی در پذیرش درخواست این اشخاص ندارد.

نشانی ارائه شده توسط متقاضی دریافت شناسه کاربری باید صحیح و منطبق با واقع باشد. در موارد لازم هرگونه مکاتبه با صاحب امتیاز شماره‌ی پیامکی به همان نشانی‌ای که وی در شناسه کاربری خود ارائه نموده صورت خواهد گرفت و عواقب ناشی از عدم اطلاع یافتن صاحب امتیاز شماره‌ی پیامکی از اقدامات و تصمیمات مرکز و یا اقدامات اشخاص ثالث به دلیل عدم ارائه نشانی صحیح بر عهده خود شخص می‌باشد.

نام، نام خانوادگی، نام سازمان، نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) و نشانی پستی دریافت کننده شناسه در قلمروی اطلاعات محرمانه نبوده و مطابق با سیاست اعلام مالکیت قابل مشاهده برای عموم است. این اطلاعات می‌توانند با توجه به تنظیمات حریم خصوصی برای شناسه، قابل مشاهده برای سایرکاربران همراه‌اول باشد.

در صورتیکه شناسه به عنوان صاحب امتیاز یا رابط اداری شماره‌ی پیامکی نباشد، نشانی پستی شناسه در سامانه اعلام مالکیت قرار نخواهد گرفت و قابل مشاهده برای عموم نخواهد بود.

درصورتیکه شناسه، صاحب امتیاز مالکیت شماره‌ی پیامکی این امکان را خواهد داشت که طی نامه‌ای کتبی از شرکت راه کار سرزمین هوشمند به عنوان عامل مستقیم فروش سرشماره و نماینده بازاریابی و فروش همراه اول در فروش سرشماره ها درخواست نماید که برای این شماره تنها نام، نام خانوادگی و نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) مربوط به صاحب امتیاز به‌همراه اطلاعات نماینده فروش در سامانه اعلام مالکیت نمایش داده شود.

شرایط زیر ناظر به ثبت ترکیب شماره در حوزه اینترنت از طریق پرتال شرکت راه کار سرزمین هوشمند به عنوان نماینده و عامل فروش و بازا یابی سرشماره های پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” "همره اول"از این پس «مرکز ثبت سند شماره پیامکی »  می باشد:

۱. تعاریف

۱.۱دارنده امتیاز‌ ثبت  شماره در سامانه:شرکت ره کار سرزمین هوشمند با آدرس اینترنتی SLS.IR مجاز به واگذاری شماره پیامک به  نمایندگی از درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

اشخاص یـا سـازمـان‌هـایـی کـه از سوی دارنده امتیاز‌ ثبت بــه منظور انجام موارد زیر منصوب می‌شوند:

1.      رابط اداری:یعنی شخص یا سازمانی که مسؤولیت ترکیب شماره را بر عهده داشته و تمامی مسایل مربوط به استعلام‌های راجع به ترکیب شماره برای وی ارسال می شود‌.

2.      رابط فنی:یعنی شخص یا سازمانی که مسؤولیت نگهداری فنی کارگزار ترکیب شماره را برعهده دارد و تمامی مسایل‌ فنی ‌و دستورالعمل‌ها برای وی ارسال می‌.

3.      رابط مالی:یعنی شخص یا سازمانی که مسؤولیت رسیدگی به حساب هـر گـونه پرداختی را که بر طبق این موافقت نامه در وجه مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”شمارههمراه اولصورت می‌پذیرد برعهده دارد.

۱.۲ترکیب شماره:

یعنی ترکیب شماره‌ که از سوی مرکز ثبت سند شماره پیامک SLS.IR  به دارنده امتیاز ‌ثبت واگذار می‌شد.

۱.۳درخواست امتیاز ترکیب شماره:

یعنی فــرمی اینترنتی کــه به منظور ثبت و ضبط اطلاعـات مربوط به افراد یـا اشخاصی که متقاضی ثبت ترکیب شماره در اینترنت هستند از سوی مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”شماره SLS.IR. منتشر می‌شود.

۱.۴مقررات شماره:

یعنی مقررات مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”شماره فارسی در ضمیمه ۱: مقررات ثبت شماره

۱.۵سیاست حل اختلاف مرکز:

یعنی سیاست حل‌ اختلاف در زمینه ترکیب‌های شماره ثبت ‌شده توسط همراه اول

۱.۶موافقتت نامه ثبت:

شامل تمامی موارد زیر:

1.      الف. فرم تکمیل شده درخواست ثبت ترکیب شماره

2.      ب. اجرای ضوابط و شرایط ثبت ترکیب شماره همراه اولی و از جمله ایفای شرایط مندرج در ضمیمه‌ها:

1.      ۱. ضمیمه ۱: مقررات ثبت شماره ,

2.      ۲. ضمیمه ۲: سیاست این شماره از کیست (WHOIS)و

3.      ۳. ضمیمه ۳: هزینه ثبت .

3.      ج. قبول سیاست حل‌ اختلاف در زمینه ترکیب شماره ها

۱.۷دارنده امتیاز ‌ثبت

یعنی شخص (حقیقی یا حقوقی) که امتیاز شماره به ترکیب وی به ‌ثبت‌رسیده است.

۱.۸ثبت

یعنی اخذ و درج تمامی اطلاعاتی که توسط متقاضی‌ ثبت ارائه ،می‌گردد در پایگاه داده‌های مرکز.

۱.۹هزینه ثبت

یعنی مبلغی که در جدول ضمیمه هزینه ثبتدرج ‌شده و باید براساس فـــرم درخواست ثبت شماره پرداخت گردد.

۱.۱۰مرجع ثبت

یعنی پایگاه داده مربوط به همراه اولیک یا چند شماره اینترنتی، مشتمل بر ترکیب‌های شماره فرعی،و اصلی

۱.۱۱هزینه تجدید ثبت

یعنی مبلغی که در جدول ضمیمه ۳: هزینه ثبت درج‌شده و بایستی براساس فرم درخواست تجدید ثبت ترکیب شماره پرداخت گردد.

۲. محدوده موافقت نامه ثبت شماره

۲.۱ضوابط و شرایط حاضر نسبت به هر نوع درخواستی که برای ثبت ترکیب شماره نزد مرکز ثبت سند شماره درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول یا نمایندگان وی ارائه شود، و همچنین بعد از ثبت و در حین استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از ترکیب شماره اعمال می‌گردد.

۲.۲به محض آنکه درخواست ثبت ترکیب شماره تکمیل و نزد مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول ارائه شود، به منزله آن خواهد بود که ضوابط و شرایط حاضر برای متقاضی مفهوم بوده و با موافقت خود التزام به رعایت ضوابط و شرایط موافقت نامه ثبت را اعلام می‌دارد.

۳. هزینه‌ها و پرداخت‌

۳.۱متقاضی ثبت‌ موافقت می‌کند که در ازای ثبت ترکیب شماره، هزینه ثبت و در صورت تجدید، هزینه تجدید ثبت را بپردازد.

۳.۲تا زمانی که هزینه خدمات ارائه ‌شده به طور کامل پرداخت نشده‌باشد، هیچ تعهدی برای فعال‌کردن ترکیب شماره یا تجدید ثبت آن وجود نخواهد داشت.

۳.۳تمامی پرداخت‌های مرتبط با ثبت ترکیب شماره یا تجدید ثبت آن غیرقابل‌عودت است مگرآنکه در این موافقت نامه به نحو دیگری قید شده باشد.

۳.۴در صورتی‌که رابط مالی قادر نباشد پرداخت‌های سررسید شده را انجام دهد، مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”حق خواهد داشت که نسبت به وصول هزینه مربوطه از دارنده امتیاز ثبت‌ اقدام نماید.

۳.۵هزینه ثبت و هزینه تجدید ثبت به طرق و وسایل مقتضی و به میزانی که از سوی مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول اعلام می‌شود پرداخت خواهد شد.

۴. دقت و صحت اطلاعات

۴.۱به منظور درخواست امتیاز ترکیب شماره، متقاضی ‌ثبت ملزم خواهد بود که اطلاعات درخواست‌شده در فرم درخواست امتیاز ترکیب شماره را ارائه نماید. مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول سعی متعارف خود را در جهت رعایت جوانب احتیاط در حفاظت از چنین اطلاعاتی در قبال فقدان، سوءاستفاده، دسترسی غیرمجز یا افشاءآن، و هرگونه تغییر و نابودی اطلاعات بکارخواهدبست.

۴.۲متقاضی ثبت با تسیلم درخواست ثبت ترکیب شماره، به قید تضمین اعلام می‌دارد که حسب اطلاع و اعتقاد وی، هر گونه اطلاعاتی که در فرم درخواست ثبت ترکیب شماره مطرح‌شده به نحو صحیح و واقعی ارائه گردیده است.

۴.۳متقاضی‌ ثبت به قید تضمین اعلام می‌دارد، هر گونه تغییری که متعاقباً در اطلاعات مطرح شده در فرم درخواست امتیاز ‌ترکیب شماره بوجود آید، تا حدی که لزوم رعایت دقت و صحتِ اطلاعات مطروحه در فرم درخواست ایجاب می‌کند، برطبق مقررات جاری در زمان انجام تغییرات، و در اسرع وقت به مرکز ثبت سند درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول” همراه اول ارائه خواهد شد.

۴.۴مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”همراه اول هیچ‌نوع تعهدی در مورد نظارت بر اطلاعات ارائه ‌شده توسط متقاضی‌ ثبت و یا در مورد دقت و صحت اطلاعات موجود نزد مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”” همراه اول”برعهده نخواهد داشت؛ و همچنین در موقعیتی نیست که بتواند تعیین کند آیا وضعیت موجود ناقض حقوق اشخاص ثالث هست یا خیر؛ اما بهرحال می‌تواند در مقام مدعی به اعلامات و تضمینات بیان ‌شده از سوی متقاضی‌ ثبت استناد کند. صرف ثبت ترکیب شماره، متقاضی را از ادعاهای معارضین بری و مصون نخواهد کرد و ایشان  مسؤولیت پاسخگویی به ادعاهای احتمالی اشخاص ثالث نسبت به ترکیب ثبت شده را برعهده خواهد داشت.

۴.۵درصورتی‌که موافقت نامه ثبت یا تغییرات بعدی آن حاوی اطلاعاتی نادرست و گمراه‌کننده باشد، یا دارنده امتیاز‌ ثبت در فرم درخواست ثبت ترکیب شماره، اطلاعاتی را که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”جهت اخذ تصمیم در قبول یا رد واگذاری ترکیب شماره به متقاضی‌ ثبت لازم و ضروری بداند مخفی و یا حذف کرده باشد، مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”حق خود را برای فسخ ثبت ترکیب شماره محفوظ می‌دارد.

۴.۶ارائه عمدی اطلاعات غیردقیق و غیرقابل اتکاء از سوی متقاضی ثبت، همچنین عدم اقدام در ‌به‌روزرسانی فوری اطلاعات ارائه شده به مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”به عمد، یا عدم اقدام در اعلام صحیح مشخصات تماس ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ استعلام مرکز ثبت، موجب نقض اساسی موافقت نامه ثبت بوده و به منزله مبنای اقدام در فسخ ثبت ترکیب شماره تلقی خواهد گردید.

۴.۷متقاضی‌ ثبت به قید تضمین اعلام ‌می‌دارد که نهایت سعی خود را به عمل ‌آورده است که احراز کند ثبت ترکیب شماره و یا استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از ترکیب شماره موجب نقض حقوق قانونی شخص ثالث نخواهد شد.

۴.۸متقاضی‌ ثبت به قید تضمین اعلام می‌دارد که حسب اطلاع وی، ثبت و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از ترکیب شماره موجب نقض هیچیک از قوانین و مقررات حاکم بر این موافقت نامه نخواهد بود.

۴.۹درصورتی‌که استفاده از ترکیب شماره از سوی دارنده امتیاز‌ ثبت به شخص ‌ثالث واگذار شود، مسؤولیت ثبت و ضبط سوابق مربوط به ترکیب شماره و تعهدات ناشی از آن کماکان برعهده دارنده امتیاز‌ ثبت خواهد بود مگر آنکه ثبت مذکور به طور رسمی به امتیاز گیرنده جدید منتقل شود.

۴.۱۰مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”می‌تواند به موجب اعلام هر شخص مبتنی بر عدم دقت و صحت اطلاعات ارائه ‌شده در فرم درخواست ثبت ترکیب شماره یا براساس بررسی‌های دوره‌ای در این زمینه، اقدامات متعارف جهت بررسی دقت و صحت اطلاعات ارائه ‌شده از سوی دارنده امتیاز‌ ثبت به عمل ‌آورد. در صورتی ‌که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”احراز کند که اطلاعات به نحو غیردقیق و غیرصحیح ارائه شده‌اند، اقدامات مقتضی جهت اصلاح و رفع نقص اطلاعات مذکور به عمل‌ خواهدآورد.

۴.۱۱علی‌رغم هر گونه تغییر، باز پس دادن، فسخ یا انتقال و واگذاری که نسبت به امتیاز ثبت ترکیب شماره صورت پذیرد، حقوق مکتسب مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در قبال نقض مقررات موافقت نامه به قوت خود باقی است.

۵. قید محرمانگی

۵.۱به موجب ارائه درخواست ثبت ترکیب شماره و در صورت ثبت ترکیب شماره، متقاضی‌ ثبت، نماینده وی (در صورت وجود) و رابط‌های مربوطه بدینوسیله رضایت خود را نسبت به درج مشخصات راجع به هویت ایشان و دسترسی به این مشخصات از طریق درج در پایگاه ‌ثبتی ترکیب‌های شماره WHOIS توسط مرکز ثبت، اعلام می‌کنند. موارد مشخص اطلاعات مورد لزوم، در ضمیمه ، و براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت درج می‌گردند. در صورتی‌که قوانین و مقررات کشوری یا مقتضیات جهانی اینترنت مستلزم افزودن موارد دیگری از اطلاعات مربوط به اشخاص در پایگاه ‌ثبتی ترکیب‌های شماره WHOIS باشد، دارنده امتیاز‌ ثبت حق خواهد داشت که ثبت ترکیب شماره خود را فسخ نموده و بخش استفاده ‌نشده از هزینه ثبت شماره را باز پس بگیرد.

۵.۲به منظور تأمین اطلاعات راجع به ثبت ترکیب شماره یا مقاصد مربوطه دیگر، خدمات مشروحه پایگاه ‌ثبتی ترکیب‌های شماره WHOIS برای تمامی افراد و عموم قابل دسترس خواهد بود.

۶. تقدم درخواست، تقدم در ارائه خدمات

مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”همراه اول ارائه خدمات برای ثبت شماره را بر اساس تقدم در ارائه درخواستِ ثبت ترکیب شماره صورت خواهد داد مگر در مواردی که محدودیت ویژه برای استفاده از ترکیب شماره‌‌ای موجود باشد.

۷. حق امتناع از ثبت ترکیب شماره

۷.۱مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که صرفاً براساس صلاحدید خود از اقدام به ثبت ترکیب شماره امتناع ورزد.

۷.۲متقاضی ثبت موافقت می‌نماید که صرف تسلیم درخواست ثبت ترکیب شماره به هیچ‌وجه موجب تعهدی برای مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”نخواهد بود.

۷.۳متقاضی ثبت موافقت می‌نماید که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”هیچ مسؤولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی ناشی از امتناع مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”از قبول درخواست متقاضی ثبت برای ثبت ترکیب شماره برعهده نخواهد داشت.

۷.۴در صورتی‌که درخواست ثبت ترکیب شماره مورد قبول قرار نگیرد، مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”متعهد خواهد بود که مراتب را فوراً به متقاضی یا نماینده وی اعلام کرده و هر مبلغی را که دریافت شده مسترد دارد.

۸. - سیاست حل اختلاف

درصورتی‌که ترکیب شماره به ثبت برسد، دارنده امتیاز ثبت موافقت می‌نماید که ملزم به رعایت سیاست مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در زمینه حل و فصل اختلافات باشد و این سیاست را به منزله بخشی از تعهدات ناشی از این موافقت نامه مورد قبول قرار خواهد داد. آخرین دستورالعمل مربوط به حل‌ اختلاف عبارتست از: سیاست حل‌ اختلافو آیین ترکیبه حل‌ اختلاف .
دارنده امتیاز ثبت موافقت می‌نماید که هر گونه اختلافی که ناشی از ثبت و استفاده از ترکیب‌ شماره یا مرتبط با آن فی‌مابین طرفین ایجاد شود، براساس مقررات مندرج در سیاست حل‌ اختلاف رسیدگی خواهد شد.

۹. نماینده‌ها

۹.۱متقاضی ثبت موافقت ‌می‌نماید چنانچه موافقت نامه ثبت توسط نماینده وی از قبیل یک cp یا یکی از رابط‌ها تکمیل و منعقد گردد، متقاضی ثبت در مقام اصیل در موافقت نامه، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و شرایط موافقت نامه ثبت خواهد بود.

۹.۲عقد موافقت نامه توسط نماینده و به منزله اقدام از سوی متقاضی ثبت بوده و در عین حال نماینده نیز به آن ملزم خواهد بود.

۱۰. تخلف از موافقت نامه

دارنده امتیاز ثبت موافقت ‌می‌نماید که درصورت عدم متابعت از مقررات موضوع موافقت نامه ثبت، این اقدام وی از سوی مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”به منزله تخلف اساسی از مفاد موافقت نامه تلقی گردیده و مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”اخطاری کتبی حاکی از شرح ‌عمل ناقض موافقت نامه برای دارنده امتیاز ثبت خواهد فرستاد. اگر ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ارسال اخطار به پست، دارنده امتیاز ثبت مدارک و دلایل لازم و مورد قبول مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”را که دلالت بر عدم‌تخلف وی از تعهدات کند ارائه ندهد، در این ‌صورت مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”می‌تواند ترکیب ‌شماره ثبت ‌شده به ترکیب دارنده امتیاز‌ ثبت را بدون وجود حقی برای دارنده امتیاز‌ ثبت و بدون ورود لطمه به سایر دعاوی که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”ممکن است به طرفیت دارنده امتیاز ‌ثبت از جهت جبران خسارات اقامه کند، فسخ و از فهرست ترکیب ‌شماره حذف نماید. تخلفی را که از سوی دارنده امتیاز ثبت صورت ‌می‌پذیرد نمی‌توان به‌صرف ‌اینکه مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”پیش ‌از‌ آن نسبت بدان یا سایر تخلفات اقدام نکرده، موجه جلوه داد.

۱۱. فسخ، انتقال و تغییرات در موافقت نامه

۱۱.۱مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بر طبق شرایط زیر نسبت به فسخ و انتقال اقدام ‌نموده یا هر نحو تغییراتی را نسبت به ثبت ترکیب‌ شماره به عمل‌ آورد:

1.      الف. در صورت دریافت دستورا‌العمل کتبی یا الکترونیک از دارنده امتیاز ‌ثبت یا نماینده مجاز دارنده امتیاز‌ثبت مبنی بر اقدام در این خصوص (در زمینه مقررات و روش جاری به ضمیمه مقررات ثبت شمارهمراجعه کنید).

2.      ب. در صورت دریافت دستور از مقام قضایی یا دادگاه داوری صالح نسبت به موضوع، مبنی بر اقدام در این خصوص.

3.      ج. در صورت وصولِ ‌تصمیم متخذه از سوی هیأت‌های ‌حل اختلاف مبنی بر اقدام در این ‌خصوص و یا بر اساس هر نوع‌ رسیدگی دیگر که دارنده امتیاز ثبت طرفی از آن بوده و دعوی مزبور بر طبق سیاست مورد عمل در حل‌ اختلاف نزد مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”مورد رسیدگی قرار داشته ‌باشد.

۱۱.۲مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”همچنین این حق‌را برای خود محفوظ ‌می‌دارد که در صورت ورود الزامات حقوقی دیگر، نسبت به فسخ، انتقال یا هر گونه تغییر در ثبت ‌ِترکیب ‌شماره اقدام نماید.

۱۲. محدودیت در مسؤولیت

۱۲.۱متقاضی ‌ثبت موافقت می‌نماید که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در قبال وی هیچگونه مسؤولیتی از جهت خسارات متحمله در موارد زیر بر عهده نخواهد داشت:

1.      الف. خسارت مربوط به پردازش درخواست ثبت ترکیب ‌شماره در مرکز ثبت؛

2.      ب. خسارت مربوط به پردازش تغییرات مجاز در ثبت مشخصات ترکیب ‌شماره در طی دوره ثبت؛

3.      ج. خسارت ناشی از امتناع مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”از قبول درخواست ثبت (به غیر از استرداد هزینه‌ای که توسط متقاضی ‌ثبت به مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”پرداخت ‌شد ه‌است)؛

          تبصره :منطبق بر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، خریدار می تواند حداکثر ظرف 7 روز کاری با تماس با کارشناسان فروش سایت، خرید خود را لغو و نسبت به دریافت وجه پرداختی اقدام نماید. اطلاعات تماس با کارشناسان در صفحه «تماس با ما» قابل مشاهده است.

4.      د. خسارت ناشی‌از تخلف نماینده دارنده امتیاز ‌ثبت در پرداخت هر یک از هزینه‌های ثبتی یا تجدید ثبت؛

5.      ه‍. خسارت ناشی‌از اجراء و اعمال سیاست حل اختلاف.

۱۲.۲متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”تحت‌ هیچ‌ شرایطی مسؤولیت عدم ‌النفع، فقد کسب ‌و پیشه یا عدم‌ تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده را برعهده‌ نخواهد داشت.

۱۲.۳متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در قبال از دست‌دادن امتیاز ثبت و عدم ‌استفاده از ترکیب شماره یا به‌جهت قطع فعالیت ‌بازرگانی، یا تحمل هرگونه زیان غیرمستقیم، ویژه، ضمنی یا تبعی از هر قبیل ‌که باشد (ازجمله عدم ‌النفع) اعم‌از قراردادی یا قهری (از جمله سهل‌انگاری) یا هر نوع زیان‌ دیگری به هر نحو برعهده نخواهد داشت.

۱۲.۴بدون ورود لطمه به مراتب مشروحه فوق، متقاضی ‌ثبت موافقت دارد که سقف هرنوع مسؤولیتی که مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در قبال دارنده امتیاز ‌ثبت ممکن ‌است عهده‌دار شود، از حداکثر هزینه ثبت‌ شماره یا هزینه تجدید ثبت آن که برای دوره جاری از سوی دارنده امتیاز ‌ثبت به مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”پرداخت‌ شده است افزون نخواهد بود.

۱۲.۵متقاضی ‌ثبت موافقت دارد که احتمال بروز خطا در ارائه خدمات فنی وجود دارد. مرکز نیز از این وضعیت مستثنی نمی‌باشد

۱۳. جبران خسارت

دارنده امتیاز ثبت اذعان می‌دارد که مرکز ثبت، مدیران، مسئولان و کارمندان وی از هر ادعایی که ناشی از یا در ارتباط با (۱) ثبت و استفاده از ترکیب شماره ‌باشد؛ (۲) اجرای دستورات یا تصمیمات متخذه از سوی مرجع حل‌ ‌اختلاف باشد، مصون و بری می‌باشد. این‌قبیل ادعاها می‌تواند از جمله شامل ادعاهای مبتنی بر نقض حقوق ‌مالکیت معنوی، علامت ‌تجارتی یا خدماتی، نقض حق‌ برترکیب ‌تجاری، زوال ‌سهام، دخالت قاهرانه در قرارداد یا دخالت در منافع محتمل ‌بازرگانی، یا رقابت غیرمنصفانه، افتراء و یا لطمه به حسن ‌شهرت ‌تجاری باشد. این مصونیت حتی بعد از انقضاء موافقت نامه به قوت خود باقی است.

۱۴. حقوق مالکیت معنوی

مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”همراه اول هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت و استفاده از ترکیب ‌شماره یا اطلاعاتی که به طور کلی در مرجع ثبتی نگهداری می‌شود و خصوصاً مسؤولیتی در قبال تعارض ثبت و استفاده از ترکیب ‌شماره با هر نوع علامت ‌تجارتی، اعم ‌از اینکه ‌علامت مزبور ثبت شده یا نشده باشد، یا در قبال تعارض با هر نوع حقوق دیگری در زمینه مالکیت معنوی برعهده نخواهد داشت. در کلیه موارد یاد شده دارنده ترکیب شماره مسئول پاسخگوئی به ادعاهای احتمالی خواهد بود.

۱۵. تغییر یا باز پس دادن ترکیب ‌ِشماره

دارنده امتیاز (مستقیماً یا از طریق نماینده خود) می‌تواند براساس روش‌ها و دستورالعمل‌های مقرر در مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”مبادرت به تغییر یا باز پس دادن امتیاز ثبت ترکیب ‌شماره نماید (درزمینه مقررات و روش‌های مربوطه به ضمیمه : مقررات ثبت شمارهمراجعه کنید).

۱۶. خاتمه موافقت نامه

۱۶.۱انقضای مدت موافقت نامه و عدم تجدید آن موجب خاتمه موافقت نامه می‌شود.

۱۶.۲دارنده امتیاز می‌تواند قبل از انقضاء موافقت نامه نیز از مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”درخواست نماید که با حذف ترکیب شماره از فهرست مرجع ثبتی و براساس روش‌های مقرر در مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در این موارد، مبادرت به فسخ موافقت نامه نماید.

۱۶.۳درصورتی‌که در جریان ثبت امتیاز ترکیب ‌شماره یا تغییرات بعدی آن، تقلب اساسی صورت گرفته یا اطلاعات اساساً غیرصحیح و گمراه‌کننده ارائه شده‌ باشد، مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”می‌تواند قبل از انقضاء موافقت نامه نیز صرفاً بنا بر صلاحدید مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”نسبت به فسخ موافقت نامه ثبت اقدام نماید.

۱۶.۴فسخ موافقت نامه ثبت، حقوق و تعهداتی میان طرفین که از ماهیت مستمر برخوردار باشد ایجاد نخواهد کرد و تغییر، تسلیم، باز پس دادن، فسخ یا انتقال ترکیب‌شماره نیز باعث اسقاط حقوق مکتسبه تحت ضوابط و شرایط موافقت نامه ثبت نخواهد شد.

۱۷. واگذاری

مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”می‌تواند موافقت نامه ثبت را واگذار نماید. دارنده امتیاز نیز می‌تواند با لحاظ مفاد ماده ۱۸ این موافقت نامه، مبادرت به واگذاری ترکیب‌ شماره نموده و با رعایت مقررات و روش‌های مورد اجراء و انجام پرداخت‌های مقتضی و قابل ‌اعمال در زمان واگذاری، ترکیب شماره را منتقل نماید. هیچ‌ روش دیگری در واگذاری مورد قبول نخواهد بود.

۱۸. تجدید یا انتقال ثبت

۱۸.۱مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”می‌تواند در زمان تجدید ثبت یا انتقال ثبت ‌ِترکیب‌ شماره، مفاد و شرایط موافقت نامه ثبت را مورد تغییر قرار دهد. تمامی انتقال‌ها و تجدیدهای ثبت ترکیب شماره براساس مقررات موافقت نامه ثبت که در زمان انتقال یا تجدید ثبت موردعمل است، و در صورت انتقال، به نحو مورد توافق با انتقال‌ دهنده، صورت خواهد گرفت. به محض انتقال ثبت ترکیب شماره، مفاد بند ۲-۲ در خصوص انتقال گیرنده جاری خواهد شد.

۱۸.۲به محض انقضاء موافقت نامه ثبت، شماره مورد نظر وضعیت معلق خواهد یافت مگر آنکه پیش از آن ترتیبات لازم برای تجدید ثبت یا فسخ ثبت صورت پذیرفته باشد. شرایط رفع تعلیق در ضمیمه مقررات ثبت شمارهمندرج است.

۱۹. قانون حاکم

این موافقت نامه ثبت و هرگونه تفسیر آن از جمیع جهات تحت حکومت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲۰. اختلافات فی‌مابین مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”و دارنده امتیاز

هرگونه اختلافی که ناشی از، یا مرتبط با موافقت نامه ثبت یا اصلاحات بعدی آن باشد از قبیل عقد موافقت نامه، اعتبار، تأثیر الزام‌آور، تفسیر، اجراء، نقض یا فسخ موافقت نامه ثبت یا دعاوی غیرقراردادی، .... ، توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۲۱. ابلاغ‌ها

۲۱.۱به غیر از مواردی که به نحو دیگری در این موافقت نامه مقرر شده باشد، هر گونه اخطاری که باید بر طبق این موافقت نامه ثبت ابلاغ گردد فقط درصورتی‌که به صورت دستی یا از طریق خدمات پستی که هزینه آن از قبل پرداخت‌ شده یا از طریق فاکس و یا ای‌میل به نشانی و شماره شناخته ‌شده مخاطب ارسال شود، ابلاغ ‌شده محسوب است. نفوذ و تأثیر اخطار در صورتی ‌که به طور دستی تحویل داده شود در زمان تسلیم، در صورت ارسال از طریق فاکس یا ای‌میل در زمان ارسال و در صورت ارسال از طریق پست ۱۰ روز بعد از تاریخ تحویل به پست محسوب است.

۲۱.۲هر گونه اخطار مربوط به اختلافات حاصله که براساس سیاست حل اختلاف برای دارنده امتیاز ارسال می‌گردد، در صورت ارسال از طریق ای‌میل به نشانی رابط اداری به نحو مندرج در درخواست ثبت ترکیب شماره، ابلاغ معتبر محسوب می‌گردد.

۲۲. عدم وجود رابطه نمایندگی

هیچیک از مفاد این موافقت نامه ثبت نبایستی به نحوی تعبیر و تفسیر گردد که حاکی از رابطه نمایندگی، مشارکت یا اقدام مشترک از سوی مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”و دارنده امتیاز یا بین دارنده امتیاز و شخص ثالث تلقی گردد.

۲۳. قابلیت انفکاک موافقت نامه

در صورتی‌که هریک از مفاد این موافقت نامه ثبت بر طبق قانون حاکم یا براساس تصمیم مقتضی از سوی دادگاه غیرقابل ‌اجراء یا غیر معتبر تشخیص داده شود، این امر تأثیری بر سایر مقررات مندرج در این موافقت نامه نداشته و همچنان لازم‌الاجراء تلقی می‌گردند. مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”نهایت سعی خود را مبذول خواهد داشت که حداکثر ظرف مدت یک (۱) ماه از تاریخ غیرقابل‌ اجراء شدن مقررات مذکور نسبت به اصلاح آن و جایگزینی با مقررات معتبر و قابل ‌اجراء به نحوی که اهداف اولیه مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”را برآورده نماید اقدام لازم را اتخاذ کند.

۲۴. عناوین مندرج در موافقت نامه

عناوین به کار رفته در این موافقت نامه صرفاً جهت سهولت ارجاع به موضوعات مربوطه در این موافقت نامه درج گردیده و براین اساس تأثیری بر نحوه تفسیر مفاد موافقت نامه نخواهد داشت.

۲۵. توافق نسبت به تمامیت موافقت نامه

متقاضی موافقت دارد که این موافقت نامه ثبت توافق کامل و انحصاری فی‌مابین دارنده امتیاز و مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”در زمینه ثبت ترکیب شماره می‌باشد. قبول موافقت نامه حاضر به منزله لغو کلیه توافقات و تفاهماتی است است که ممکن است پیش از این به موجب عرف، رویه، خط‌مشی یا سابقه حاصل شده باشد. به غیر از مواردی که در این موافقت نامه ترتیب دیگری حاصل شده باشد، هیچ‌گونه تغییری در این موافقت نامه بدون حصول توافق کتبی و امضاء شده از سوی دارنده امتیاز ثبت یا نمایندگان مجاز دارنده امتیاز و مرکز ثبت سند شماره پیامکی درشرکت راه کار سرزمین هوشمند نماینده مستقیم وبی واسطه بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار” همراه اول”معتبر نخواهد بود.

تبصره:دوره فعال سازی خطوط خریداری شده حداقل 45 روزه می باشد و شرکت فروشنده حداقل در این زمان صرفا پنل ارسال و دریافت پیامک را در اختیار خریداران قرار داده تا آن ها با خرید

 پیامک به بهره برداری از خطوط اقدام کنند.